Cilj obrazovanja

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na šumarskom fakultetu, veleučilištu i ostalim šumarskim fakultetima.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja

 • Poznavati život i oblike biljnog tijela.
 • Razlikovati domaće i strane vrste šumskog drveća i grmlja.
 • Poznavati potrebe pojedinih biljnih vrsta na različite stanišne uvjete.
 • Poznavati sjemenarstvo i rasadničarstvo radi podizanja kvalitetnih šumskih sastojina.
 • Reprodukcija i podizanje šuma prirodnim i umjetnim putem.
 • Odrediti volumen sortimenta stabla i sastojine.
 • Samostalno prikupljati i obrađivati  podatke  potrebne  za izradu  gospodarske osnove.
 • Izraditi plan sječa i učinkovito organizirati radilište na sječi, izradi i izvlačenju.
 • Prekrojiti, primiti i otpremiti izrađene sortimente.
 • Savladati vještinu čitanja i snalaženja po mapama.
 • Poznavati princip rada i koristiti različite instrumente i metode mjerenja potrebne u šumarstvu.
 • Osposobiti polaznike da umiju prepoznati vrste drva i greške drveta.
 • Osposobiti polaznike da umiju kvalitetno prepoznati šumske biljne zajednice.
 • Primijeniti odgovarajuće mjere preventivne i represivne zaštite kojima će smanjiti štetno djelovanje abiotskih i biotskih činitelja na šumsku zajednicu.
 • Steći vještine pravilnog rukovanja i održavanja nekih strojeva i alata koji se koriste u šumarstvu.
 • Normirati, planirati, organizirati i racionalizirati radove na radilištu  i u uredu.
 • Upoznati vrste  divljači, način njihova uzgoja, načine lova i lovnu etiku.
 • Spoznati značenje i vrijednosti šuma na visokom i niskom kršu.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • minimalno 15 godina
 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje šumarski/a tehničar/ka izvodi se u trajanju od 2353 sata, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.