Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Kompetencije

 • Raspoznavanje i poznavanje vrsta i pasmina domaćih životinja
 • Prepoznavanje uvjeta za uzgoj, smještaj i hranidbu životinja
 • Poznavanje tehnologija uzgoja, hranidbe, reprodukcije, proizvodnje mlijeka i tova u govedarstvu
 • Poznavanje tehnologije uzgoja, hranidbe, reprodukcije i tova u svinjogojstvu
 • Poznavanje tehnologije uzgoja, hranidbe, reprodukcije i tova u ovčarstvu i kozarstvu
 • Poznavanje tehnologije uzgoja, hranidbe, reprodukcije, tova i proizvodnje konzumnih jaja i jaja za rasplod te jednodnevnih pilenki
 • Poznavanje i primjena strojeva koji se koriste u stočarstvu.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje stočar/ica  izvodi se u trajanju od 2282 sata, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.