Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničku izvedbu staklarskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege, radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose te mogućnost usklađivanja vlastitih zahtjeva sa zahtjevima okoline.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, sprječavanju nesreća na radu, zaštiti okoliša i racionalno korištenje energije.
 • Usvojiti znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu.
 • Steći osnovna znanja o svim radovima na pripremi građenja i u građenju.
 • Ovladati vještinom čitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
 • Upoznavanje organizacije rada u staklarskoj radionici.
 • Ovladati vještinom obrade i prerade stakla, te oblikovanje staklenih proizvoda.
 • Ovladati vještinom uramljivanja slika.
 • Ovladati vještinom obrade, prerade i zaštite drva.
 • Ovladati vještinom obrade, prerade i zaštite metala.
 • Ovladati vještinom obrade, prerade i zaštite plastičnih masa.
 • Steći znanja o primjeni sredstava za brtvljenje, lijepljenje i izoliranje.
 • Ovladati vještinom ukrasnog ostakljivanja.
 • Ovladati vještinom izrade konstrukcija od prenapregnutog
 • Uvježbati ugradnju montažnih dijelova i konstrukcije.
 • Steći osnovno znanje stručnog računa.
 • Upoznati se s osnovnim i pomoćnim materijalima.
 • Steći naviku racionalnog korištenja materijala, strojeva i energije.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova staklara/ice,
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje staklar/ica izvodi se u trajanju od 3405 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.