Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja je stjecanje i podizanje stručnih i općih znanja polaznika na nivo koji omogućuje maksimalno iskorištenje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Kompetencije polaznika

 • usvajanje znanja o građi i funkcioniranju stanice, tkiva, organa i pojedinih sustava, te organizama kao cjeline, stvaranje spoznaje o mogućnostima stočarstva, ovisno o zadovoljavanju potreba životinjskog organizma
 • usvajanje znanja i zakonitosti općeg stočarstva
 • primjena stečenih znanja iz biologije na domaće životinje
 • osposobljavanje polaznika za primjenu stečenih znanja uz svladavanje gradiva drugih stručnih predmeta i izvršavanje određenih zahvata u stočarskoj proizvodnji
 • upoznati polaznika s pravilnom hranidbom stoke, ulogom pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu i posljedicama koje se javljaju zbog nedostatka hranjivih i bioloških vrijednosti tvari;
 • upoznavanje krmiva uobičajenih u hranidbi pojedinih vrsta i kategorija stoke sa stanovišta osobina i sastava, te hranidbene i biološke vrijednosti
 • upoznavanje načina (metode) određivanja hranjive vrijednosti pojedinih krmiva te upoznavanje normiranja i sastavljanja obroka za pojedine vrste i kategorije stoke
 • obrazovanje polaznika za izvođenje pojedinih radnih operacija u proizvodnji krmnog bilja (obrada tla, gnojidba, sjetva, njega, te spremanje i čuvanje krmne baze)
 • osposobljavanje za pravilno korištenje prirodnih travnjaka, njihovo održavanje, popravljanje i eksploataciju
 • upoznavanje reprodukcije goveda,
 • detaljnije upoznavanje građe i funkcije mliječnih žlijezda, mužnje, te primarna obrada mlijeka,
 • upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje mlijeka, podmlatka goveda i tova goveda,
 • detaljnije upoznavanje selekcije goveda
 • upoznavanje reprodukcije sitne stoke, selekcije i uzgoja rasplodnog podmlatka,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka,
 • upoznavanje tehnologije tova svinja, peradi ovaca i koza,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje kokošjih jaja,
 • upoznavanje proizvodnje vune
 • upoznavanje gospodarskog značenja, sistematike, anatomske građe i sredine za uzgoj riba
 • upoznavanje tehnologije za uzgoj ribe, bolesti riba i ribe kao živežne namirnice
 • upoznavanje marikulture
 • upoznavanje postupaka koji čine elemente različitih tehnologija u konjogojstvu, hranidba konja, smještaj, čišćenje, njega, oprema za prezanje, tovarenje, psihologija i uvježbavanje konja, organizacija uzgoja konja
 • upoznati poljoprivredne strojeve koji se koriste u proizvodnji stočne hrane na oranicama,
 • upoznati strojeve za spremanje, transport i čuvanje stočne hrane s poljoprivrednih površina,
 • upoznati strojeve za pripremu i proizvodnju stočarskih smjesa,
 • upoznati strojeve za hranjenje i napajanje stoke,
 • upoznati strojeve za mužnju krava,
 • upoznati strojeve za izgnojavanje, ventilaciju, zagrijavanje i proizvodnju jednodnevnih pilića,
 • upoznati sredstva za transport stoke
 • upoznavanje polaznika s utjecajem sredine na stoku te važnosti higijene i očuvanja zdravlja i postizanje optimalne proizvodnje,
 • upoznavanje građevinskih materijala, građevinskih rješenja na stvaranju potrebne mikroklime, standarda u svezi s prostorom za stoku, te posebne vrijednosti držanja stoke na slobodnom prostoru,
 • upoznavanje važnosit higijene pojedinih postupaka u stočarstvu,
 • upoznavanje nastanka i širenja bolesti, mjere za sprečavanje bolesti te osnovnih karakteristika nakih zaraznih i parazitskih bolesti
 • upoznavanje polaznika s vrijednosnim aspektom procesa proizvodnje, pokazateljima uspješnosti poslovanja i specifičnostima poljoprivredne proizvodnje sa stanovišta ustrojstva rada,
 • upoznavanje mogućnosti za provedbu različitih radova u proizvodnji mlijeka, utovljene stoke, jaja i vune, te podmlatka pojedinih vrsta stoke,
 • iznalaženje najpovoljnijih rješenja sa stanovišta troškova

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje poljoprivredni/a tehničar/ka stočar/ica  izvodi se u trajanju od 2543 sata, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.