Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno  obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni/a tehničar/ka fitofarmaceut/kinja.

Kompetencije polaznika

 • osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,
 • upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,
 • upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,
 • upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš
 • usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,
 • poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja
 • osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrćarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,
 • omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)
 • vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.
 • upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,
 • upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,
 • da se osposobe da obavljaju sve dijelove procesa uskladištenja zrna,
 • upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva
 • upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije
 • upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.
 • usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih
 • upoznavanje polaznika s hranidbom stoke,
 • uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,
 • znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,
 • upoznavanje osnovnih krmiva,
 • hranidbena vrijednost krmiva,
 • osnove skladištenja krmiva.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje poljoprivredni/a tehničar/ka fitofarmaceut/kinja  izvodi se u trajanju od 2651 sati, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.