Cilj obrazovanja

Uz opće ciljeve, polaznike treba osposobiti za djelotvorno, stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru kozmetičkog zanimanja i pripremiti ih za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

Kompetencije

 • poznavanje sigurnu i pravilna uporaba sredstava za rad
 • ovladavanje pravilima zaštite na radu, poštivanje sigurnosnih propisa i razvijanje ekološke svijesti
 • upoznavanje organizacije rada, tehnike i sredstava u kozmetičkom salonu
 • naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
 • poznavanje sastava preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
 • stjecanje primjerenog znanje nabave kvalitetnih kozmetičkih preparata i opreme za obavljanje poslova
 • osposobljavanje za matematičko i tehničko rješavanje problema iz svojeg strukovnog  područja
 • svladavanje osnove računalstva, tako da se osposobe samostalno koristiti stručne programe
 • razvijanje estetskih kriterija i profesionalne etike
 • naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu i
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti upisa u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje kozmetičar/ka izvodi se u trajanju od 2574 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.