Cilj obrazovanja

Hotelijersko-turistički/a tehničar/ka stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću.

Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, osposobljava se za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu (oblikovanje i organizacija izleta, poslovi vodiča i sl.)

Kompetencije polaznika

 • primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine na materinjem i stranom jeziku
 • kulturno se izražavati
 • razvijati svijest o potrebi primijenjene psihologije u svakodnevnom životu i u radnoj sredini
 • svladati vještinu slijepog pisanja te usvajati karakteristične jezične izričaje u poslovnom dopisivanju, s naglaskom na oslovljavanje i pozdravljanje
 • upoznati i osposobiti polaznike sa osnovnim pravilima pripremanja i posluživanja jela, pića  i naputaka kao sastavni dio pružanja glavnih Ugostiteljskih usluga
 • upoznati polaznike s temeljnim pojmovima o ugostiteljskoj djelatnosti, organizacijskom strukturom ugostiteljskih poduzeća, tehničkom podjelom rada i međusobnim odnosom poslovnih jedinica unutar poduzeća, kao i sa temeljnim odrednicama zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti
 • pravilno rukovati, čuvati i održavati hranu, piće i opremu
 • upoznati uloge pojedinih čimbenika kao i oblikovanje turističke ponude i potražnje
 • shvatiti značenje turizma i njegov utjecaj na gospodarski razvoj zemlje, regije, županije ili mjesta kao i njegovu ulogu u međunarodnoj razmjeni
 • upoznati tehniku rada prijemnog odjela hotela, važnost svih evidencija o gostima i uslugama uz poseban naglasak na prednosti rada računalom, postupci obračuna, naplate usluga uz odgovarajuće usluge
 • upoznati prometne djelatnosti u funkciji turizma i turističkog gospodarstva, izradu turističkih aranžmana, poslovnu suradnju s partnerskih tvrtkama
 • stjecati znanje o putničkim-turističkim organizacijama i sličnim tvrtkama, kvalitetom njihovih djelatnika

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje hotelijersko-turistički/a tehničar/ka izvodi se u trajanju od 2419 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.