Cilj obrazovanja

Pripremiti polaznike  za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na geodetskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Kompetencije polaznika

 • Razumijevanje i primjena osnovnim pojmovima i zadacima geodezije, geodetskih instrumenata i pribora, uspostave geodetskih mreža, metoda izmjere, vrsta projekcija Zemlje i prikazima zemljine površine
 • Razumijevanje i primjena osnovnih pojmova i zadataka geodezije, geodetskih instrumentata i pribora, uspostave geodetskih mreža, metode izmjere, vrsta projekcija Zemlje i prikaza zemljine površine
 • Razumijevanje i primjenjivanje kontrole, analize i obrade geodetskih mjerenja
 • Razumijevanje osnovnih pojmova o mjerenjima, mjernim jedinicama i standardizaciji pri mjerenjima
 • Razumijevanje i primjenjivanje osnovnih načela rada programske i strojne potpore geoinformacijskim sustavima
 • stjecanje informatičkih kompetencija do razine rješavanja strukovnih problema primjenom geoinformatičke tehnologije.
 • Znanje stečeno u ovom predmetu učenici trebaju primjenjivati pri izradi praktičnih zadataka u okviru drugih predmeta.
 • Razumijevanje i primjenjivanje osnovnih načela rada programske i strojne potpore prostornih informacijskih
 • Razumijevanje osnovnih načela nastanka fotografije i njene primjene u geodetskoj izmjeri.
 • Razumijevanje osnovnih načela fotogrametrije i njene primjene u geodetskoj izmjeri.
 • Razumijevanje i primjena metoda izrade projekta, projektne dokumentacije, geodetskog izmjera za potrebe prostornog uređenja, projektiranja, izgradnje i održavanja projektiranog objekta. Učenici stječu praktična znanja koja su potrebna za realizaciju projekta, odnosno izgradnju objekta.
 • Razumijevanje i primjenjivanje svih vrsta evidencija pri izdavanju službenih podataka katastra i zemljišne knjige, zakonskih i podzakonskih akata u postupku evidentiranja, katastarske, zemljišno knjižne evidencije i katastra nekretnina u Republici Hrvatskoj.
 • Razumijevanje  sadržaja elaborata za održavanje katastarskog operata i Zemljišne knjige te njihova izrada i predočavanje.
 • Razumijevanje i primjena osnovnih principa grafičkog predočavanja podataka u geodetskoj struci
 • Razumijevanje osnova nacrtne geometrije i njene primjene u geodetskoj izmjeri
 • Razumijevanje osnovnih pojmova iz kartografije.
 • Primjenjivanje predočavanja podataka prikupljenih geodetskim metodama u obliku geodetskih planova i karata uz standardne načine predočavanja.
 • Razumijevanje primjene geodezije u zaštiti okoliša i zaštiti kulturne baštine te upotrebe lasera u geodeziji
 • Razumijevanje i primjena složenijih geodetskih instrumenata i metoda mjerenja
 • Razumijevanje i primjena složenijih geodetskih instrumenata i metoda mjerenja
 • Primjenjivanje algoritamskog načina rješavanja problema u geodetskoj struci
 • Razumijevanje i primjena održavanja, korištenja i analize zemljišno- knjižnih evidencija
 • Razumijevanje i primjena prikupljanja, obrade, distribucije i korištenje prostornih podataka
 • Razumijevanje i primjenjivanje održavanja, korištenja i analize tematskih i topografskih karata

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje geodetski/a tehničar/ka izvodi se u trajanju od 2199 sati, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.