Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.
Uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.
Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci.

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom izvođenja poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te o mjerama zaštite ljudi i okoliša.
 • Poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala.
 • Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
 • Steći znanja o važnosti fasade u građevinskoj konstrukciji i njezinoj ulozi u građevinskom objektu.
 • Usvojiti znanja o različitim vrstama fasadnih sustava, građevinskim podlogama i važnosti odabira odgovarajućeg fasadnog sustava za pojedine podloge.
 • Usvojiti spoznaju o važnosti sustavne gradnje.
 • Steći znanja o svim vrstama žbuka, njihovim svojstvima i načinima ugradnje pojedinih žbuka.
 • Steći znanje čitanja troškovnika, tehničkih prospekata raznih proizvođača materijala, smjernica za izvođenje pojedinih završnih radova u građevinarstvu.
 • Steći vještinu zidanja ravnih zidova fasadnom opekom.
 • Steći vještinu zidanja zakrivljenih zidova fasadnom opekom.
 • Steći vještinu zidanja odnosno izvedbe višeslojnih fasadnih zidova.
 • Steći vještinu žbukanja raznim vrstama žbuka kao i o važnosti naknadne njege žbuke nakon ugradnje. Steći osnovna znanja o žbukalicama, silosima i silomatima.
 • Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija.
  Znati kako se priprema odnosno sanira podloga za fasadu na starijim zgradama.
 • Usvojiti znanja o različitim principima sanacija kapilarne vlage.
 • Naučiti osnovna načela estetike u graditeljstvu i upoznati osnov­ne arhitektonske stilove.
 • Usvojiti znanje o osnovnim likovnim elementima i načelima komponiranja tih elemenata u skladne cjeline.
 • Usvojiti znanje i ovladati vještinom nanošenja svih vrsta završ­no-dekorativnih slojeva koji se danas koriste u građevinarstvu za pročelja, te upoznati različite baze na kojima su izrađene i s tim u vezi njihova svojstva u primjeni, principe odabira, te njihove značajke.
 • Upoznati pojam strukture, granulacije i nijanse kod završno–dekorativnih slojeva.
 • Steći znanja o važnosti vremenskih utjecaja kod izvođenja fasaderskih radova, te štete koje mogu nastati zbog vremenskih utjecaja kao i one koje mogu nastati zbog pogrešne ugradnje.
 • Naučiti rekonstruirati arhitektonske profile na pročeljima.
 • Usvojiti znanje o rekonstrukciji i sanaciji trodimenzionalnih uzoraka (dekoracija) na pročeljima.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu troškovnika za pojedine fasaderske radove, usvojiti znanje pojma »norma sata«.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fasadera/ke,
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje fasader/ka izvodi se u trajanju od 3421 sat, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.