Cilj obrazovanja

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program za zanimanje armirač/ica ( savijač/ica željeza) polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i  vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju armirač/ica ( savijač/ica željeza) .

Kompetencije

 • Prenošenje mjera i oblika armaturnih šipki i krojenje armaturnih mreža prema specifikacijama u projektima konstrukcije objekata i detaljnim nacrtima te planovima pozicija na stolovima i napravama za krojenje i oblikovanje armature
 • Povezivanje armaturnih šipki u armaturne koševe sprezanjem pomoću vilica i zavarivanjem
 • Prijevoz i odlaganje pripremljene armature na deponij armature, a prema pozicijama iz konstruktorskih projekata
 • Ugradba i povezivanje armature u pripremljenim oplatama, a prema planovima pozicija i u skladu s tehničkim propisima
 • Kontrola postavljene armature, čišćenje i odmašćivanje prije zatvaranja oplate radi betoniranja armiranobetonskih konstrukcija
 • Izrada specifikacija izvedenih radova i vođenja skladišne dokumentacije
 • Provjera i usklađivanje nacrta i izvedenih armiračkih radova na objektu

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova armirač/ica ( savijač/ica željeza),

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završenu srednju školu
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova armirač/ica (savijač/ica željeza)

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje armirač/ica (savijač/ica željeza) izvodi se u trajanju od 2552 sata, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.