Cilj obrazovanja

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na arhitektonskom i građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja

 • informatički pismen
 • služi se računalnim programima za izradu nacrta
 • sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
 • poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
 • poznaje građevinarstvo, arhitekturu, umjetnost i urbanizmu
 • vješt u izradi nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
 • primjenjuje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
 • primjenjuje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
 • poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise
 • razumije cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
 • obračunava troškove građenja
 • poznaje karakteristika gradilišta
 • poznaje okruženja
 • vješt u izradi arhitektonskih nacrta stambenih i jednostavnijih javnih zgrada
 • poznaje funkcije stana i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje
 • poznaje stambene i jednostavnije javne zgrade i njihove autore
 • poznaje gradilišta i faza izgradnje kod sanacija, rekonstrukcija, revitalizacije, konzervacije i restauracije
 • poznaje izvedene konstruktivne sklopove na povijesnim građevinama
 • poznaje suvremene i tradicijske građevne materijale i tehnologije
 • sposoban likovno se izražavati
 • vješt u izražavanju pomoću prostoručnog i tehničkog crteža
 • koristi tehnički načina razmišljanja
 • kreativan i samostalan
 • odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
 • zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru
 • posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje arhitektonski/a tehničar/ka izvodi se u trajanju od 2283 sata, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.