Cilj obrazovanja

Cilj je osposobiti polaznike za kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja …). Uz to, značajno je osposobiti polaznike za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načine pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva. Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivnija vrsta turizma i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi. Stoga je potrebno cjelovito obrazovanje za ta dva područja . Ovaj je obrazovni program koncipiran tako da ujedinjuje područje eko poljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma, te tako daje novi profil za rad u seoskom turizmu.

Kompetencije polaznika

 • upoznati osnovne čimbenike koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju (klima, tlo …), tenaučiti zahvate (obrada tla, organska gnojidba, plodored, zaštita i njega biljaka) kojima
 • stvaramo povoljnije uvjete za razvoj voća, povrća, vinove loze, žitarica i sl.) ne narušavajući prirodnu ravnotežu okoliša osposobiti polaznike za ekološku proizvodnju povrća, voća, vinove loze i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • upoznati polaznike s općim karakteristikama domaćih životinja, načinom reprodukcije, pravilnom hranidbom i njegom životinja (goveda, svinje, perad i dr.), te procesima proizvodnje mesa, mlijeka i jaja
 • upoznati polaznike sa značajem hortikulturnog uređenja gospodarstva, osposobitiih za uređenje okućnice ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima – odformiranja i sadnje do njege i održavanja
 • omogućiti usvajanje znanja i vještina u pripremanju i posluživanju hrane njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje
 • upoznati polaznike s uređenjem i održavanjem interijera i okoliša ugostiteljskog objekta i cijelog gospodarstva omogućiti stjecanje znanja potrebnih za osmišljavanje sadržaja i ponude, te o načinu i mogućnostima prezentacije i propagande
 • upoznati povijest i tradiciju hrvatskog sela, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme
 • upoznati polaznike s različitim načinima rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi i na selu

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje agroturistički/a tehničar/ka izvodi se u trajanju od 2954 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.